Welcome to Stethophone

The regulation of medical devices is specific to each country. Currently different versions of Stethophone are recognized as a medical device in the USA and Ukraine. This means that Stethophone is available for residence of these countries. We are working on offering Stethophone in more countries in the future.

Please select a country of your residence to learn about the version of Stethophone available for you.

After the Heart Attack: Hard Facts about Permanent Damage

A heart attack, also known as a myocardial infarction, is a medical emergency that occurs when the blood flow to a part of the heart muscle is blocked, usually by a blood clot. This interruption in blood flow can cause significant damage to the heart muscle, potentially leading to long-term health implications.

Damage to the Heart

During a heart attack, the affected part of the heart muscle may be deprived of oxygen and nutrients, leading to the death of cardiac cells. Irreversible damage begins within 30 minutes of blockage. The result is heart muscle affected by the lack of oxygen no longer works as it should. This damage can result in decreased heart function and potentially life-threatening complications such as arrhythmias, heart failure, and even death. Scar tissue forms at the site of the damaged cells, affecting the heart’s ability to contract effectively and pump blood efficiently.

The heart’s regenerative abilities are limited compared to other organs. Essentially some of the heart muscle responsible for contraction (the cardiomyocytes) are lost after a heart attack and replaced by scar tissue. Scar tissue does not contribute to cardiac contractile force, so the remaining viable cardiac muscle is thus subject to a greater burden. Over time, the remaining heart muscle can eventually fail leading to the development of heart failure.  500,000 people in the USA are diagnosed annually with heart failure.

Recent research has shown that the heart does possess some degree of healing potential but as it stands, it’s very small.  At the age of 25 years, approximately 1% of the heart’s muscle can renew annually.  This rate decreases to 0.45% at the age of 75 years. During an average life span, fewer than 50% of cardiomyocytes will renew.  Losing any of these permanently to a heart attack presents serious complications.

The extent of the damage during a heart attack depends on several factors, including the size of the affected artery, the timing of medical intervention, the patient’s overall health, and the presence of pre-existing conditions. While some degree of scarring is inevitable, revascularization procedures, such as angioplasty and stent placement, can restore blood flow to blocked arteries, reducing the extent of damage, and saving heart function. In cases of severe damage, heart transplantation may be considered as a last resort.

A heart attack can have a profound impact on an individual’s life, but with timely medical intervention, a commitment to lifestyle changes and close monitoring, and ongoing research, the heart’s ability to adapt can also lead to significant improvements in function and quality of life.

Після інфаркту: Суворі факти про незворотні ушкодження 

Серцевий напад, також відомий як інфаркт міокарда — це невідкладний стан, який виникає, коли кровотік до частини серцевого м’яза блокується, як правило, тромбом. Таке переривання кровопостачання може спричинити значне ушкодження серцевого м’яза, що потенційно призводить до тривалих розладів здоров’я. 

Ушкодження серця 

Під час інфаркту міокарда уражена частина серцевого м’яза може бути позбавлена кисню та поживних речовин, що призводить до загибелі серцевих клітин. Незворотні ушкодження починаються вже через 30 хвилин після блокування. В результаті серцевий м’яз, який постраждав від нестачі кисню, більше не працює належним чином. Це ушкодження може призвести до зниження функції серця та потенційно небезпечних для життя ускладнень, таких як аритмії, серцева недостатність і навіть смерть. На місці загиблих клітин утворюється рубцева тканина, що впливає на здатність серця ефективно скорочуватися і перекачувати кров. 

Регенеративні можливості серця обмежені у порівняні з іншими органами. Фактично, частина серцевого м’яза, відповідального за скорочення (кардіоміоцити), втрачається після інфаркту і замінюється рубцевою тканиною. Рубцева тканина не сприяє скорочувальній силі серця, тому на решту життєздатного серцевого м’яза покладається більше навантаження. З часом серцевий м’яз, що залишився, може не витримати навантаження, що призведе до розвитку серцевої недостатності. Щорічно в США 500 000 людей отримують діагноз серцевої недостатності. 

Останні дослідження показали, що серце дійсно має певний потенціал до оновлення, але наразі він дуже малий. У віці 25 років приблизно 1% серцевого м’яза може оновлюватися щорічно. У віці 75 років цей показник знижується до 0,45%. Протягом середньої тривалості життя оновлюється менше ніж 50% кардіоміоцитів. Незворотна втрата цих клітин внаслідок серцевого нападу призводить до серйозних ускладнень. 

Ступінь ушкодження під час інфаркту залежить від декількох факторів, включаючи розмір ураженої артерії, час медичного втручання, загальний стан здоров’я пацієнта та наявність попередніх захворювань. Хоча певний ступінь рубцювання неминучий, процедури реваскуляризації, такі як ангіопластика та встановлення стентів, можуть відновити кровотік у заблокованих артеріях, зменшуючи ступінь ушкодження і зберігаючи функцію серця. У випадках тяжкого ураження, трансплантація серця може розглядатися як крайній захід. 

Серцевий напад може мати значний вплив на життя людини, але за своєчасного медичного втручання, готовності до зміни способу життя, ретельному моніторингу та регулярним обстеженням здатності серця до адаптації може призвести до значного покращення його функцій та якості життя. 

This website and our third-party partners collect information using cookies, or similar technologies. Our third-party partners, such as analytics and advertising partners, may use these technologies to collect information about your online activities over time and across different services. Сookies are small text files containing a string of alphanumeric characters. We may use both session cookies and persistent cookies. A session cookie disappears after you close your browser. A persistent cookie remains after you close your browser and may be used by your browser on subsequent visits to our website.

Please review your web browser’s “Help” file to learn the proper way to modify your cookie settings. Please note that if you delete or choose not to accept cookies from the Service, you may not be able to utilize the features of the website to its fullest potential.